Kim jest Duch Święty?

kim jest duch swiety

 

Rodzina to jeden organizm, ale ma 3 oblicza.  

Jest ojciec, czyli głowa, jest matka i "nasze" dzieci

dane nam od OJCA w niebie na czas ich wychowania

A wzorem dla nas nie ma być poprzednia rodzina, ale ta w niebie.

BÓG JEST JEDEN, ale ma 3 oblicza.  

Jeśli Bóg ma naturę OJCA

jeśli Jezus ma naturę SYNA

to Duch Święty ma naturę MATKI

Jest napisane (ale tylko w Biblii gdańskiej, która jest najbliższa oryginału):

Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są - 1Jana5:7-8

 

Bóg stworzył cię na swój obraz, dokładnie powiedział:

Uczyńmy człowieka na Nasz obraz podobnego Nam

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz - Rodzaju 1:26-27

 

I tak jak ty składasz się z trzech nierozerwalnych elementów, duszy(krew), ducha i ciała(woda),

tak Bóg składa się z trzech nierozerwalnych elementów, Boga Ojca, Ducha Świętego i Jezusa (Słowo)

 

Po tym jak Bóg stworzył Adama, jest napisane, że stworzył dla niego kobietę

A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka

kobieta - pomoc dla niego odpowiednia - Rodzaju 2:20/22

 

I jest napisane, że tenże człowiek, by połączyć się z Ewą, opuścił kogo?

opuści mąż ojca swego i MATKĘ swoją

i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem - Rodzaju2:24

 

Nie tylko Adam opuścił swoją MATKĘ, zrobił to ktoś jeszcze.

Jezus nie opuścił tylko Ojca, ale i MATKĘ, by połączyć się z oblubienicą:

Dlatego opuści człowiek ojca i MATKĘ,

i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.

Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła - Efezjan 5:31-32

 

Kim jest Duch Święty?

Jaki jest charakter i rola Ducha Świętego?

 

Duch Święty to MATKA,

Duch Święty to MATKA, którą opuszcza wraz z Ojcem, Adam dla Ewy.

Duch Święty to MATKA, którą opuszcza wraz z Ojcem, Jezus dla oblubienicy.

Duch Święty to np. Rebeka inspirująca Jakuba (czyli pogan) do przejęcia pierworództwa - Rodzaju.27

 

W księdze Syracha jest napisane o tym, co przez Adama utracił każdy jego syn, czyli potomek

aż do momentu, gdy przyszedł Jezus, umarł za nas, zmartwychwstał i posłał inną pocieszycielkę:

Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka i ciężkie jarzmo spoczęło na synach Adama,

od dnia wyjścia z łona MATKI, aż do dnia powrotu do MATKI wszystkich - Syracha 40:1

 

KIM jest Duch Święty dla Boga Ojca ?

 

Kim żona jest dla swojego męża. Pomoc dla niego odpowiednia.

Kim jest oblubienica, czyli kościół dla Jezusa Chrystusa. Pomoc dla niego odpowiednia.

Tym jest Duch Święty dla Boga Ojca.

 

Kim jest Duch Święty dla Boga Ojca?

Jest jego żoną. Pomocą dla niego odpowiednią

 

Dlatego, gdy się nawracasz wchodzisz do Bożej Rodziny

Ojciec, Syn i... Matka, która podlega mężowi i wskazuje tylko na Niego i na Syna

Duch Święty jest zawsze w cieniu, inkognito.

O MATCE się nie mówi i nigdy się na nią nie wskazuje,

dlatego w żydowskiej tradycji mowa jest tylko o głowie rodziny

i wszystkie rodowody zawierają męską linię

Ponieważ rolą kobiety nie jest jak to diabeł wykrzywił siedzenie w garach

ale podleganie mężowi we wszystkim

Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim - Efezjan 5:24

 

I tej roli naucza Matka czyli Duch Święty oblubienicę, czyli córkę,

ale również każdą Bożą córkę, która kiedyś stanie się jak ONA - żoną

Oto każdy mówiący w przypowieściach wypowie o tobie tę przypowieść:

Jaka MATKA - taka CÓRKA   - Ezechiel16:44

 

i gdy oblubienica się zorientuje, że jest córką swojego Ojca i swojej MATKI, na piersi której urosła

wtedy orientuje się również w tym, że Jezus jest jej bratem, który ssał pierś tej samej MATKI

Obyś mi był bratem, który ssał pierś mojej MATKI!

Powiodłabym cię, wprowadziłabym cię do domu mojej MATKI,

do komory mojej rodzicielki uraczyłabym cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek granatu.  

- Pieśń nad pieśniami 8:1-2

 

Izajasz pisze na temat tego co stało się pod Synajem, gdzie Izraelici

zamiast być nadal pod przymierzem Abrahama, czyli w łasce, czyli z MATKĄ

uznali, że chcą prawo, z pychą stwierdzając, że zrobią wszystko co Pan rozkarze

Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodny MATKI waszej, którym ją wolno puściłem?

albo kto jest z pożyczalników moich, któremu was zaprzedałem?

Nieprawościami swoimi sami siebie zaprzedaliście,

a dla przestępstw waszych wolno puszczona jest MATKA wasza. - Izajasz 50:1 BG

 

i Ojciec dał list rozwodowy Duchowi Świętemu i wolno ją puścił

mówiąc do nich: dla przestępstw waszych łaska was opuściła

zaprzedali się prawu na własne żądanie.

 

I jak Ojciec nadał pouczające prawo Mojżeszowi,

tak Jezus przyniósł naukę swojej MATKI, czyli łaskę

Duch Święty jest Duchem ŁASKI

Duch Święty = MATKA, nie wprowadziła swojej nauki, by nie wskazywać na siebie,

Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej MATKI - Przysłów1:8

 

Jezus wskazuje przez całą swoją służbę na Ojca, nie na Ducha Świętego

oczywiście, że mowi, że musi odejść, by przyszedł inny pocieszyciel - MATKA

ale wskazuje zawsze na Ojca, MATKA jest i sama chce być w cieniu

 

Ezechiel pisze o matce:

Twoja MATKA była jak krzew winny w twojej winnicy, zasadzony nad wodami

był owocujący i w latorośl OBFITY dzięki obfitości wód - Ezechiel19:10

 

Pytanie, czy wszystko co mówił Jezus było jego słowami?

Kto odpowiedział  Filipowi, gdy prosił Jezusa, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam

Kto mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? - Jan 14:8-9

albo w innych miejscach - Jan13:33 Jan21:5

Skoro przez Jezusa mówił Ojciec, to czy mogłoby się zdarzyć, że przemówiłby

również Duch Święty i powiedział coś co wskazuje na niego?

czy mogło się zdarzyć, że przez Jezusa mówiła MATKA i powiedziała coś co wskazuje na nią? np.

Ja jestem krzewem winnym,(biblia gdańska-MACICA WINNA) wy - latoroślami.

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc OBFITY,

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić - Jan15:5

Zatem Ojciec jest winogrodnikiem, Matka jest krzewem winnym w Jego winnicy

a my latoroślami wszepionymi w święty korzeń winorośli

i jak Duch Święty jest święty, tak ty jesteś święty

jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie - Rzym11:16

 

Jeżeli 10 przykazań już nie dotyczy chrześcijan

to po co Paweł zawarł przykazanie ze Starego Przymierza

w liście do ludzi podlegających Nowemu Przymierzu?

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.

Czcij ojca swego i MATKĘ, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:

Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi - Efezjan6:1-3

 

Odpowiedź jest bardzo prosta, bo Biblia jest bardzo prosta

Biblia odpowiada na wszelkie pytania, a Słowo interpretuje Słowo

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju

albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. - Kolosan2:16

 

o czym tu jest mowa? niech was nikt nie sądzi na podstawie prawa, na podstawie 2 tablic, bo co? bo

Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych

rzeczywistością natomiast jest Chrystus. - Kolosan2:17

 

Tak na prawdę każde przykazanie było cieniem tego co znaczy w Nowym Przymierzu

Jak chociażby przestrzeganie szabatu - czyli wejście w odpocznienie,

Twój codzienny szabat to odpoczywanie od swoich uczynków i produkowania własnych owoców,

a przynoszenie bożych obfitych owoców, bo nic beze Mnie uczynić nie możecie.

Zatem Paweł pisząc: Czcij ojca swego i MATKĘ - mówi o czczeniu Boga i Ducha Świętego

bo wtedy będzie ci się dobrze działo i będziesz długo żył na ziemi.

Gdy Jezus mowi o MATCE w kontekscie Maryji, mówi zazwyczaj o Duchu Świętym

I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.

On zaś odpowiedział im: MATKĄ moją i braćmi moimi są ci,

którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. - Łukasz8:20-21

 

wskazując, że Duch Święty jest matką jego, a ci którzy się mu poddają

i słuchają Słowa Bożego i wypełniają je są braćmi jego.

Jezus mówi do Nikodema, że musi się narodzić z wody - czyli poznać Jezusa i

zanurzyć się w chrzcie w Jego imię... I Z DUCHA - czyli z MATKI

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha (Z MATKI)

nie może wejść do Królestwa Bożego - Jan 3:5

 

i gdy stoisz pod krzyżem i masz objawienie tego, że jesteś uczniem Jezusa, którego ON MIŁUJE (AGAPE)

Jezus mówi do MATKI - czyli do Ducha Świętego: oto syn twój,

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował,

rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. - Jan19:26

 

a do ciebie, któremu się objawi, kim jest Duch Święty

oto MATKA twoja i od tej godziny bierzesz Ducha Świętego do siebie.

Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie - Jan19:27

 

Wiecie, Chwała Bogu za Mamusię

Znając życie, nie byłeś gotowy, by przyjąć Jezusa,

Pewnie myślałeś, że nie jesteś gotowy, by się ochrzcić,

Również nie jesteś gotowy, by przyjąć służbę...

Pytasz: czy nadeszła godzina moja?

Mimo, że jesteś Synem Bożym, nigdy nie jesteś gotowy,

Na szczęście Duch Święty zawsze jest gotowy !!!

I Mama mówi "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie", do kogo? Do aniołów, czyli

sług posyłanych do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? - Hbr1:14

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina.

Jezus Jej odpowiedział: Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie - Jan2:1-5

 

Gdy czytacie Słowo Boże to z pewnością dostrzegliście, kto z trójcy trzyma całą moc

Ojciec Syn czy Duch Święty ?

Kogo mocą Jezus wygania demony ? Sam z siebie?

A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże - Mateusz 12:28

 

Wiecie dlaczego DŚ ma taką moc? Ta moc wypływa z całkowitego poddania.

I dopóki kobiety, ale i cała masa zniewieściałych równouprawnieniem chłopów

zindoktrynowanych humanizmem i mądrością tego świata

nie zrozumieją KIM JEST DUCH ŚWIĘTY i nie zacznną JEJ naśladować.

to ani oblubienica-żona,   ani oblubienica-kościół

nie będzie chodzić w pełni mocy i dysponować taką władzą jak Duch Święty !

 

Poddanie to nie upokorzenie, uległość to nie słabość - ALE WŁADZA!!!

Dlatego kobieta powinna mieć na głowie OZNAKĘ ULEGŁOŚCI

ze względu na aniołów - 1Kor11:10 WARSZAWSKA

 

A przetoż niewiasta powinna mieć WŁADZĘ na głowie

dla Aniołów - 1Kor11:10 GDAŃSKA

 

Setnik to jedyna osoba prócz Syrofenicjanki, która swoją wiarą, wywołała zachwyt na twarzy Jezusa,

który powiedział, że w całym Izraelu takiej wiary nie widział. Wiecie dlaczego?

Setnik rozumiał doskonale, jak działa autorytet, czyli władza.

Setnik rozumiał, że tylko podleganie wladzy, powoduje że masz władzę,

bo autorytet płynie od góry.

Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy.

Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi - Mat8:9

 

Setnik nie poszedł do Jezusa, bo urzekła go jego służba, jego urzekło poddanie Jezusa.

Jezus był doskonale poddany Ojcu we wszystkim, położył w Nim całe zaufanie, dlatego setnik powiedział,

nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a wiem, że twój autorytet zadziała.

Setnik doskonale rozumiał podleganie autorytetom, że Jego głową jest kapitan, który ma nad nim autorytet,

w związku z tym on również ma władzę i autorytet. Jak w liście Pawła do Koryntian:

 

Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus,

mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa - Bóg.

Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową

(czyli będąc pod władzą żony - 1Tym.2:8-15) hańbi swoją głowę

Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową (czyli poza autorytetem męża)

hańbi swoją głowę wygląda bowiem tak, jakby była ogolona (tak postrzegają ją anioły)

A przetoż niewiasta powinna mieć WŁADZĘna głowie dla Aniołów - 1Kor11:3-5,10

 

​​

 

Gdy żona w każdym domu i żona kościół zrozumieją, że Boży Porządek

opisany przez Pawla w liście do Koryntian, nie polega na noszeniu jakieś ścierki na głowie,

ale na całkowitym wejściu pod autorytet męża i podlegniu mu we wszystkim,

ponieważ tylko poddanie mężowi/Jezusowi przynosi jej tak wielką władzę jak żonie Boga,

czyli Duchowi Świętemu idealnie poddanego Bogu Ojcu,

wtedy dopiero kościół będzie chodził w pełni mocy.

 

Diabeł zrobi wszystko, by nie było tego porządku w kościele i w małżeństwie,

bo wtedy jest skończony, więc zakłuca ten porządek, wmawiając babom, że chłop im coś narzuca.

Diabeł wymyślił emancypację, równouprawnienie i feminizm i Bóg wie jakie jeszcze głupoty

by zniweczyć to, co przynosi władze, więc kradnie to i niszczy.

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.

Jezus przyszedł po to, abyście obfitowali i królowali w swoim życiu

Nie dajcie się okraść z autorytetu i władzy, przez tego kurdupla !!!

 

Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu

oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota,

aby MODLITWY WASZE nie były utrudnione - 1Ptr3:7

Gdy jest bajzel w małżeństwie NASZE MODLITWY (małżeństwa, ale i kościoła) są bez mocy

Pamiętasz? trzej są, którzy świadczą na ziemi:

Duch i woda(ciało), i krew(dusza), a ci trzej ku jednemu są - 1Jana5:7-8

 

Kiedy Bóg stworzył Ewę Adamowi?

Gdy ten zasnął.

Wtedy wydobył z jego boku żebro (ciało i krew), ulepił Ewę, po czym tchnął w nią ducha

 

Kiedy Bóg stworzył Oblubienicę Jezusowi?

Gdy ten zasnął.

jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda - Jan19:34

a 50 dni później Ojciec tchnął w nią Ducha.

 

Myślicie, że to przypadek, że opuściliście ojca i matkę i połączyliście się ze swoją żoną?

Na prawdę myślicie, że u Boga są przypadki?

Twój mąż był przeznaczony i przygotowany dla ciebie przed założeniem świata.

Twoja żona była ci przeznaczona i to nie przypadek, że jest u twojego boku.

Twoja żona jest kością z twoich kości i ciałem z twojego ciała!

Żono, ty nie masz kochać swojego męża - masz mu być poddana we wszystkim.

Mężu miłuj swoją żonę i bądź gotów wydać za nią samego siebie.

 

mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała.

Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.

Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,

aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,

aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki,

czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany - Efezjan 5:23-27

 

Diabeł przedstawił uległość jako brak wpływu, słabość i niemoc

i wykrzywił w oczach kobiet te wersety z  1 Tym 2:8-15

tymczasem one pokazują prawdziwą naturę Ducha Świętego i WŁADZĘ płynącą z ULEGŁOŚCI.

 

Wyszliśmy ze świata, ale teraz czas, by świat wywalic z nas, z wszystkich dziedzin naszego zycia

bo wszelkie równouprawnienie, feminizm, emancypacja, demokracja... to wszystko jest od diabła,

Demokracja jest od diabła. Boży model to dyktatura

dyktatura kogos, kto wogóle się nie narzuca, by nim zostac

Ale gdy poznajesz Jezusa Chrystusa, Jego mądrość, to pragniesz miec takiego dyktatora.

Pana Panów, Króla Królów

ktory jest  pełen bezinteresownej miłości Agape do ciebie, ktory najlepiej wie co ci potrzeba,

wtedy sam chcesz zostac niewolnikiem Jego Sprawiedliwosci.

Jeżeli chcesz mieć władzę, by zmieniać swoje życie innych ludzi

musisz w 100% poddać każdą dziedzinę twojego życia tej dyktaturze miłości

i wtedy Jego Wola będzie obficie spływać i manifestować się jak w niebie, tak i na ziemi

Amen?

 

 

 

 

 

 

Tags: Duch Święty , trójca

JEZUS  BEZ  RELIGII
    •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.